Your message was sent successfully

Rezervacije

Datum dolaska:


Broj noćenja:Kod (ukoliko postoji)

Promijeni ili otkaži rezervaciju

  • hr
  • en

Uvjeti korištenja internetske stranice www.joelhotel.com u vlasništvu poduzeća SUTJESKA d.o.o.

Pristup internetskoj stranici i sadržanim podacima podložni su navedenim uvjetima i pravilima. Svaka upotreba ove stranice nakon učitavanja početne stranice smatra se pristankom na sljedeće pravne uvjete:

– Cjelokupan sadržaj objavljen na internetskoj stranici www.joelhotel.com ne smije se distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka SUTJESKA d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu SUTJESKA d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

SUTJESKA d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na ovim stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno, uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

– Informacije koje SUTJESKA d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. SUTJESKA d.o.o., međutim, upozorava da postoji mogućnost odstupanja od točnosti, istinitosti ili pouzdanosti bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama u trenutku kada im korisnik pristupa. Informacije dostupne na stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka te ste suglasni da se SUTJESKA d.o.o. nećete smatrati odgovornom za moguće neostvarenje svojih očekivanja. SUTJESKA d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. SUTJESKA d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice.

– Ova internetska stranica sadržava dokumente, podatke, informacije i poveznice na druge internetske stranice kreirane od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. SUTJESKA d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba.

– Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka elektroničkom poštom na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena elektroničkom poštom smatrat će se nepovjerljivom te SUTJESKA d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da ih reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodna je koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu.

– Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica SUTJESKA d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa SUTJESKA d.o.o. u njezinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja SUTJESKA d.o.o. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim internetskim stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Book directly on our site and get the best price guarantee!